46 | രക്താതിമർദ്ദം | അമിതരക്തസമ്മർദ്ദം | HYPERTENSION | HIGH BLOOD PRESSURE

10 ml മുരിങ്ങയില നീരില്‍ ഒരു അല്ലി വെളുത്തുള്ളി അരച്ച് ദിനവും രണ്ടുനേരം കഴിച്ചാല്‍ കുറച്ചു ദിവസങ്ങള്‍ കൊണ്ട് ബി.പി. ശരിയാകും.

ഏത്തവാഴയുടെ (നേന്ത്രവാഴ) പോളയുടെ നീര് (പിണ്ടി അല്ല) 30 ml വെച്ച് ദിനവും കഴിച്ചാല്‍ കുറച്ചു ദിവസങ്ങള്‍ കൊണ്ട് ബി.പി. ശരിയാകും.

10 ml of the extract of the leaves of the Moringa tree (Moringa oleifera‌) mixed with one piece of Garlic pasted, twice a day can lower the blood pressure in a few days.

Consumption of 30 ml of the extract of the sheeth of the stem of the plaintain (Nenthran) for a few days can lower the BP.

Note: Please consult a registered Ayurveda practitioner before trying this preparation. This is for informational purpose only

FOR HIGH BP
FOR HIGH BP

Author: Anthavasi

The Indweller

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: