44 | ആസ്ത്മ | ASTHMA

  • കൂവളത്തിന്‍റെ ഇലയിട്ട് എണ്ണ കാച്ചി തലയില്‍ തേക്കുകയും ദേഹത്ത് പുരട്ടുകയും ചെയ്യുക.
  • പനിനീര്‍ റോസയുടെ ഇതള്‍ തേനില്‍ അരച്ച് ദിവസം ഓരോ സ്പൂണ്‍ വീതം രണ്ടു നേരം പത്തുദിവസം വരെ കഴിക്കുക.
  • Gingely oil boiled with leaves of BAEL tree (Aegle marmelos) to be applied on the head and the body.
  • Petals of Gulab Phool (Rose) to be grinded in natural honey and one teaspoon of the same to consumed twice a day for 10 days.

Note: Please consult a registered Ayurveda practitioner before trying this preparation. This is for informational purpose only.

FOR ASTHMA
FOR ASTHMA

Author: Anthavasi

The Indweller

2 thoughts on “44 | ആസ്ത്മ | ASTHMA”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: