42 | പനി | FEVER

കരിനൊച്ചി (Vitex negundo) യുടെ ഇല ഉണക്കിപ്പൊടിച്ച് ശര്‍ക്കര ചേര്‍ത്ത് കൊടുത്താല്‍ ഏതു പനിയും മാറും.

ശ്വാസകോശത്തില്‍ കഫം കെട്ടി വരുന്ന പനിക്ക് ഉത്തമം.

മൂത്രതടസ്സത്തോടൊപ്പം വരുന്ന പനിയ്ക്കും ഫലപ്രദം.

Note: Please consult a registered Ayurveda practitioner before trying this preparation. This is for informational purpose only

FOR FEVER
FOR FEVER

Author: Anthavasi

The Indweller

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s