41 | വാജീകരണം |

അരയാല്‍ മരത്തിന്‍റെ കായ, വേര്, തൊലി, മൊട്ട് ഇവ സമം എടുത്ത് അരച്ച്, അതില്‍ 15 ഗ്രാം നാടന്‍ പശുവിന്‍റെ പാലില്‍ ചേര്‍ത്ത് നന്നായി കാച്ചി കഴിക്കുക.
ഉത്തമ വാജീകരണ ഔഷധം ആണ് ഇത്. രതിമല്ലദുഗ്ദ്ധം എന്നാണ് ഇത് പഴയ കാലത്ത് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്.

Note: Please consult a registered Ayurveda practitioner before trying this preparation. This is for informational purpose only

വാജീകരണം

വാജീകരണം

Advertisements

About Anthavasi

The Indweller
This entry was posted in ഗൃഹവൈദ്യം | HOME REMEDIES and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s