34 | മൂര്‍ഖന്‍ പാമ്പിന്‍റെ വിഷം | POISON OF COBRA

ഒരുവേരന്‍റെ തളിരില പശുവിന്‍ പാലില്‍ അരച്ച് നെല്ലിക്കാവലിപ്പത്തില്‍ കഴിക്കുക. വിഷം മാറും.

മൂര്‍ഖന്‍ പാമ്പ് കടിച്ചാല്‍ ഉടനെ ഒരുവേരന്‍റെ തളിരില പറിച്ചെടുത്ത് പശുവിന്‍ പാലില്‍ അരച്ച് നെല്ലിക്കാവലുപ്പത്തില്‍ ഉരുട്ടി കഴിച്ചാല്‍ വിഷം മാറും.

മൂര്‍ഖന്‍ പാമ്പിന്‍റെ വിഷത്തിന്‍റെ കാര്യത്തില്‍ ഇത് പൂര്‍ണ്ണമായും ഫലപ്രദം ആണ്.
മറ്റുള പാമ്പുകള്‍ കടിച്ചാലും കുറവ് കിട്ടും. പൂര്‍ണ്ണമായി മാറില്ല.

ഒരുവേരന്‍ പല സ്ഥലങ്ങളില്‍ പെരുകിലം, പെരുക്, പെരു, ഒരുവേരൻ, പെരിങ്ങല, പെരുവലം ഇങ്ങനെ പല പേരുകളില്‍ അറിയപ്പെടുന്നു.

Note: Please consult a registered Ayurveda practitioner before trying this preparation. This is for informational purpose only

FOR POISON OF COBRA
FOR POISON OF COBRA

Author: Anthavasi

The Indweller

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s