32 | ഉദരരോഗങ്ങള്‍ | GASTROINTESTINAL TRACT DISORDERS

കൂവളത്തിന്‍റെ കായയുടെ മജ്ജ വെയിലില്‍ ഉണക്കി പൊടിച്ച പൊടി കഴിച്ചാല്‍ 80% ഉദരരോഗങ്ങളും മാറും. ഒപ്പം ഉണ്ടാകുന്ന പനിയും മാറും.

കൂവളത്തിന്‍റെ കായയുടെ മജ്ജ വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കി പൊടിച്ച് വെയ്ക്കുക. ഉദരസംബന്ധിയായ എല്ലാ രോഗങ്ങളും പോകാന്‍ ആ പൊടി അഞ്ചു ഗ്രെയിന്‍ കൊടുത്താല്‍ മതി. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന പനിയും പോകും.

കൂവളത്തിന്‍റെ പഴുത്ത കായയുടെ മജ്ജ മോരില്‍ അടിച്ച് നേരിട്ടോ, കാച്ചിയോ കുടിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്.

Note: Please consult a registered Ayurveda practitioner before trying this preparation. This is for informational purpose only

FOR GASTROINTESTINAL TRACT DISORDERS
FOR GASTROINTESTINAL TRACT DISORDERS

Author: Anthavasi

The Indweller

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s