27 | മൂത്രാശയഅണുബാധ | URINARY TRACT INFECTION

ചെറൂള സമൂലം കഷായം [60 ഗ്രാം ചെറൂള 12 ഗ്ലാസ്സ് വെള്ളത്തില്‍, തിളപ്പിച്ച്‌ ഒന്നര ഗ്ലാസ്സ് ആക്കി വറ്റിക്കുക] അര ഗ്ലാസ്സ് വീതം ഒരു സ്പൂണ്‍ പശുവിന്‍ നെയ്യും ചേര്‍ത്ത് ദിവസം മൂന്നു നേരം കഴിച്ചാല്‍ മൂത്രാശയഅണുബാധ മാറും.

Note: Please consult a registered Ayurveda practitioner before trying this preparation. This is for informational purpose only

FOR URINARY TRACT INFECTION
FOR URINARY TRACT INFECTION

Author: Anthavasi

The Indweller

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: