26 | മൂത്രാശയഅണുബാധ | URINARY TRACT INFECTION

കൂവപ്പൊടിയും പൂജാകദളിപ്പഴവും ചേര്‍ത്ത് കഴിച്ചാല്‍ മൂത്രാശയഅണുബാധയ്ക്ക് ആശ്വാസം ഉണ്ടാകും.
Note: Please consult a registered Ayurveda practitioner before trying this preparation. This is for informational purpose only

 FOR URINARY TRACT INFECTION
FOR URINARY TRACT INFECTION

 

Author: Anthavasi

The Indweller

One thought on “26 | മൂത്രാശയഅണുബാധ | URINARY TRACT INFECTION”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s