24 | സോറിയാസിസ് | PSORIASIS

തലേദിവസത്തെ കഞ്ഞിവെള്ളം പുളിച്ചത്‌ പുരട്ടുക.
Sour Rice Soup of previous day may be applied on the affected parts of the body

പച്ചമഞ്ഞള്‍, ആര്യവേപ്പില എന്നിവ സമം എടുത്ത് അരച്ച് നെല്ലിക്കാവലുപ്പത്തില്‍ വെറും വയറ്റില്‍ കഴിക്കുക.
Raw turmeric and leaves of Neem (Azadirachta indica) tree taken in equal proportions may be grinded into paste and the preparation may be consumed in quality equal to the size of a Gooseberry, in empty stomach.

Note: Please consult a registered Ayurveda practitioner before trying this preparation. This is for informational purpose only.

FOR PSORIASIS
FOR PSORIASIS

Author: Anthavasi

The Indweller

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s