17 | മഞ്ഞപ്പിത്തം | JAUNDICE

കീഴാര്‍നെല്ലി (PHYLLANTHUS NIRURI) തൊട്ടുരിയാടാതെ സമൂലം പറിച്ച് പാലില്‍ അരച്ചു കഴിക്കുന്നത് മഞ്ഞപ്പിത്തം മാറാന്‍ ഉത്തമമാണ്.

Note: Please consult a registered Ayurveda practitioner before trying this preparation. This is for informational purpose only

FOR JAUNDICE
FOR JAUNDICE

Author: Anthavasi

The Indweller

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s